TTB De BARONIE subsidie voorwaarden

Onderstaande regels geven meer informatie over het hoe en waarom van de subsidies en wat wel en wat niet in aanmerking komt. Om een subsidie te kunnen aanvragen dient u het aanvraagformulier( http://www.ttbdebaronie.nl/images/aanvraagformulier.doc ) volledig ingevuld op te sturen naar de secretaris van TTB De Baronie.
Ook voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de Secretaris. 
Regels betreffende subsidie aanvraag
1.   De investering die de vereniging doet moet in de ogen van het bestuur van TTB De Baronie toekomst perspectief bieden voor zowel de betrokken vereniging als de bond.
2.   Vereniging dient aangesloten te zijn bij TTB de Baronie en met minimaal 1 team uitkomen in de senioren competitie, dan wel de intentie uitspreken om met minimaal 1 team deel te gaan nemen.
3.   Aanvraag periode loopt ieder jaar van 1 september tot 1 maart.
4.   Een aanvraag voor een bijdrage moet voorafgaand aan de activiteit gedaan worden via het aanvraagformulier dat op de website (www.ttbdebaronie.nl) te vinden is.
5.   Per activiteit van een vereniging geldt een maximum bijdrage van 400,00 €. De bijdrage is nooit hoger dan 50% van de werkelijk gemaakte kosten.
6.   De hoogte van de bijdrage hangt o.a. af van de activiteit/betrokkenheid van de betrokken vereniging binnen TTB De Baronie, de doelgroep, de aard van de activiteit en het aantal aanvragen.
7.   De vereniging moet hebben voldaan aan alle financiële verplichtingen aan de bond
8.   Zaalhuur van verenigingen, honoraria (van trainers e.d.), verenigingsshirtjes, spelmateriaal e.d. komen niet voor subsidiëring in aanmerking.
9.   Van een activiteit dient een verslag (bij voorkeur met foto's) ingestuurd te worden.
PROCEDURE
1.   Het aanvraagformulier moet per email worden ingediend bij de secretaris van TTB De Baronie
2.   De secretaris mailt een ontvangstbevestiging..
3.   Nadat de aanvraag compleet is en voldoet aan de gestelde voorwaarden zal het TTB De Baronie bestuur binnen vier weken de aanvraag afhandelen
4.   Zo spoedig mogelijk na de besluitvorming krijgt de inzender via mail te horen of van een bijdrage sprake zal zijn en hoe hoog deze is.
5.   Uitbetaling van een bijdrage vindt binnen 14-dagen plaats na ontvangst van een verslag en een financiële verantwoording. Deze verantwoording zal (indien mogelijk) met bescheiden onderbouwd worden.
6.   Alle correspondentie betreffende de aanvraag van een subsidie dient te lopen via de secretaris van de bond.